From Concept to Creation: The Journey of an Innovative Idea

We’re excited to be featured at the Prestige magazine. How an innovative idea can become a successful business.  You can read the article at Prestige Magazine or below, in Greek or English

 

prestige magazine cover
Winter 2022

Πολλές φορές μια πετυχημένη επιχειρηματική ιδέα ξεκινά από μια προσωπική ανάγκη ή από ένα κενό που υπάρχει στην αγορά και εντοπίζεται από προσωπικές εμπειρίες.
Έτσι έγινε και με την περίπτωση του Μάριου και του Παναγιώτη Κυριάκου, δύο αδέλφια από την Πάφο.

Ως δύο νέο-εισερχόμενοι στο χώρο της ποδηλασίας και το τριάθλου εντόπισαν ότι υπάρχει ένα κενό στον τρόπο που γίνονται οι προπονήσεις και ιδιαίτερα στο πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει τη στάση ποδηλασίας έτσι ώστε να έχει καλύτερη επίδοση.

Πιο συγκεκριμένα, η θέση του σώματος στην ποδηλασία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ταχύτητα που μπορεί ένας αθλητής να αναπτύξει και να διατηρήσει, αφού μια αεροδυναμική θέση σημαίνει λιγότερη αντίσταση στον αέρα, άρα και υψηλότερη ταχύτητα.

Αν και υπάρχουν λύσεις που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να διορθώσει το στήσιμο του αθλητή στο ποδήλατο, εντούτοις δεν υπάρχει κάποιο προϊόν που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από έναν αθλητή, για να μπορεί να παρακολουθεί, να καταγράφει και να αναλύει τη στάση ποδηλασίας κατά τη διάρκεια μιας ποδηλασίας.

Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα αλλά και η ευκαιρία που εντόπισαν o Μάριος και ο Παναγιώτης και άρχισαν να ψάχνουν για λύσεις.

Χρησιμοποιώντας το ερευνητικό τους υπόβαθρο στην πληροφορική και στην τεχνολογία και μετά από αρκετούς μήνες έρευνας, σχεδιασμών και αναλύσεων, κατασκεύασαν μιαν πρωτοποριακή λύση που αποτελείται από 2 ασύρματους αισθητήρες τελευταίας τεχνολογίας και μια εφαρμογή κινητού (app).

Οι αισθητήρες τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στον αθλητή έτσι ώστε να καταγράφουν την κλίση του σώματος και συνδέονται με την εξειδικευμένη εφαρμογή. Τα δεδομένα αναλύονται με έξυπνους αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν και παρουσιάζεται η στάση ποδηλασίας που διατηρεί ο ποδηλάτης σε πραγματικό χρόνο.

Ταυτοχρόνα, η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί και με άλλες διαθέσιμες συσκευές του ποδηλάτη και να συλλέξει περισσότερα χρήσιμα δεδομένα όπως καρδιακοί παλμοί, δύναμη (watt), συχνότητα πεταλιών, κλπ.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται με ένα έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να παρουσιάζονται χρήσιμες πληροφορίες για έναν ποδηλάτη αλλά και έναν προπονητή, όπως σε ποια στάση ποδηλασίας έχει τους πιο ψηλούς παλμούς, τι ποσοστό του χρόνου ξόδεψε σε κάποια συγκεκριμένη ποδηλατική στάση κλπ. Μπορεί επίσης να προβλέψει την ταχύτητα του ποδηλάτη όταν χρησιμοποιηθεί σε στατικό ποδήλατο και να δώσει εισηγήσεις στον ποδηλάτη για αλλαγές στη στάση του για βέλτιστη απόδοση.

Έτσι, ο ποδηλάτης θα μπορεί να ποδηλατεί πιο έξυπνα, αλλάζοντας δυναμικά τη στάση του και βλέποντας πώς αυτό επηρεάζει την απόδοση του.

Η καινοτόμα αυτή λύση ονομάστηκε Smart Cyclo και η start-up εταιρεία Mirror 3D Lab Ltd.

Η εταιρία τώρα τρέχει το έργο Smart Cyclo Platform το οποίο επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) ως SEED_1221_0076 και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχει το σωστό επιχειρηματικό σχέδιο και στρατηγική, έτσι ώστε η λύση να φτάσει σε ένα επίπεδο ετοιμότητας που να επαρκεί για να πάει στη διεθνή αγορά. Για το έργο αυτό εργάζονται πλέον έξι άτομα και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μιας διαδικτυακής καινοτόμας πλατφόρμας στην οποία θα ανεβαίνουν όλα τα δεδομένα στο λογαριασμό του αθλητή, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα, συγκεντρωτικά στατιστικά και ειδικά γραφήματα.

Η λύση αυτή απευθύνεται και στους προπονητές εφόσον θα μπορούν να παρακολουθούν τις προπονήσεις των αθλητών τους και να μπορούν να δώσουν εισηγήσεις και προπονητικά πλάνα που να βασίζονται πάνω σε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται.

Στόχος της πλατφόρμας Smart Cyclo είναι να δώσει μια έξυπνη λύση στην παρακολούθηση και διόρθωση της ποδηλατικής στάσης βοηθώντας τους ποδηλάτες και τους τριαθλητές να πετυχαίνουν με έξυπνο τρόπο την καλύτερη δυνατή επίδοση.

Το παράδειγμα της Smart Cyclo αποδεικνύει ότι όταν μια καινοτόμα ιδέα συνδυάζεται με ένα μελετημένο πλάνο και σκληρή δουλειά, δεν παίζει ρόλο εάν η έδρα της εταιρίας είναι η Κύπρος, αφού μπορεί να απευθυνθεί στη διεθνή αγορά με πολλές προοπτικές.

indoor riding and outdoors tt training mix image

Often a successful business idea starts from a personal need or from a gap in the market that is identified through personal experiences. This was also the case with Mario and Panayiotis Kyriakou, two brothers from Paphos, Cyprus.

As newcomers to the cycling and triathlon world, they realized that there was a gap in the way training was done, especially in how someone could improve their cycling posture to achieve better performance.

Specifically, the position of the body in cycling is an important factor that affects the speed an athlete can develop and maintain, as an aerodynamic position means less air resistance and therefore higher speed.

Although there are solutions that an athlete can use to correct their posture on the bike, there is no product that can be easily used by an athlete to monitor, record and analyze their cycling posture during a ride.

This is exactly the problem but also the opportunity that Mario and Panagiotis identified and started looking for solutions. Using their research background in computer science and technology, and after several months of research, designs, and analysis, they created an innovative solution consisting of 2 state-of-the-art wireless sensors and a mobile application (app).

The sensors are placed at specific points on the athlete to record body tilt and are connected to the specialized application. The data is analyzed with intelligent algorithms developed and the cycling posture maintained by the cyclist is presented in real-time.

At the same time, the application can connect to other available devices of the cyclist and collect more useful data such as heart rate, power (watt), pedal frequency, etc.

This information is used in a smart way to present useful information for a cyclist and a coach, such as in which cycling posture he has the highest heart rate, what percentage of his time he spent in a specific cycling posture, etc. It can also predict the cyclist’s speed when used on a stationary bike and give recommendations to the cyclist for posture changes.

The company is currently working on the Smart Cyclo Platform project, which was funded by the Research and Innovation Foundation (IDEK) as SEED_1221_0076, with the goal of ensuring that there is a proper business plan and strategy, so that the solution can reach a level of readiness that is sufficient to enter the international market. Six people are now working on this project, focusing on the development of an innovative online platform where all athlete data will be uploaded, and detailed data, summary statistics, and specific graphs will be presented.

This solution also targets coaches, as they will be able to monitor their athletes’ training and provide recommendations and training plans based on all the collected data.

The goal of the Smart Cyclo platform is to provide an intelligent solution for monitoring and correcting cycling posture, helping cyclists and triathletes achieve the best possible performance in a smart way.

The example of Smart Cyclo proves that when an innovative idea is combined with a well-thought-out plan and hard work, it doesn’t matter if the company is based in Cyprus, as it can address the international market with many prospects.

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop